Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Hi ha representats tots els col·lectius que intervenen: direcció, mestres, famílies i personal d’administració i serveis.

 

La funció principal és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el Projecte Educatiu, la Programació General, la gestió econòmica…

 

Els membres del consell escolar són elegits per un període de 4 anys i es renoven per meitats de cada 2 anys.

 

MEMBRES

Equip Directiu: Sònia Navarro (Presidenta) , Susanna Marquès i Marina Cascallar (secretària).

Representant de l’Ajuntament: Xavier Lluch.

Representant de l’AMPA: Berta Junyent.

Representants de les famílies:  Marta Maragall,  Ana Navarro, Lorena Lacueva i Lily Villanueva.

Representants de mestres: Ester Torrens, Reyes Alloza, Iolanda Mulet i Mònica Candela.

Administrativa de l’escola: Natalia Mata.

 

Enguany hi haurà eleccions pel Consell Escolar per renovar dos representants de les famílies i dos representants de mestres.

 

CALENDARI

 

El calendari previst de reunions del Consell Escolar és el següent:

 

DATA MOTIU
Segona quinzena d’octubre de 2023 Presentació de la Programació General Anual.
Segona quinzena  de gener de 2024 Aprovació de la liquidació del pressupost 2023 i del pressupost 2024, si s’escau.
Entre maig i juny de 2024 Aprovar els aspectes referents al calendari i l’horari pel curs 24-25, si s’escau.
Primera setmana de juliol 2024 Presentació i valoració de la Memòria Anual.

 

En cas de sorgir algun tema que comporti ser tractat o aprovat en Consell Escolar se’n convocaran d’altres de manera extraordinària.

 

 

ACORDS CONSELL ESCOLAR