La Programació General Anual (PGA) és el document que s’elabora cada inici de curs on s’especifiquen els aspectes organitzatius i de funcionament de centre, els objectius generals i específics de centre.

*En aquest enllaç, podreu veure els apartats dels objectius.

El Pla d’Acollida de l’escola inclou les actuacions que es duen a terme per tal de rebre i acompanyar les famílies, nens i nenes i mestres que arriben a l’escola.
 

 

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document on es detallen les característiques i actuacions principals de la nostra escola.

És el document marc a partir del qual se n’especifiquen els altres documents.

En el Pla d’Acció Tutorial (PAT), recollim els principals objectius de la persona tutora en relació als nens i nenes, les famílies i la resta de mestres.
 

 

El Projecte de Convivència recull i detalla el marc teòric i el marc pràctic que seguim per tal d’aconseguir un desenvolupament emocional i de benestar dels nens i nenes de l’escola. En el Projecte Lingüístic de Centre (PLC) es recull el context sociolingüístic de l’escola i el treball d’aquest àmbit en  les tres llengües: català, castellà i anglès. Es detallen actuacions i distribució horària.
 

 

En el Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre en relació a les TAC, es defineixen els objectius i les actuacions.