Documents

Programació General Anual (PGA)

Pla d'Acollida

Programació General Anual

Clica per accedir al document

La Programació General Anual (PGA) és el document que s’elabora cada inici de curs on s’especifiquen els aspectes organitzatius i de funcionament de centre, els objectius generals i específics de centre.

*En aquest enllaç, podreu veure els apartats dels objectius.

Pla d'Acollida

Clica per accedir al document

 

El Pla d’Acollida de l’escola inclou les actuacions que es duen a terme per tal de rebre i acompanyar les famílies, nens i nenes i mestres que arriben a l’escola.

Projecte Educatiu de Centre (PEC)

Pla d’Acció Tutorial (PAT)

Projecte Educatiu de Centre (PEC)

Clica per accedir al document

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document on es detallen les característiques i actuacions principals de la nostra escola.

És el document marc a partir del qual se n’especifiquen els altres documents.

Pla d’Acció Tutorial (PAT)

Clica per accedir al document

 

En el Pla d’Acció Tutorial (PAT) recollim els principals objectius de la persona tutora en relació als nens i nenes, les famílies i la resta de mestres.

Projecte de Convivència

Projecte Lingüístic de Centre (PLC)

Projecte de Convivència

Clica per accedir al document

 

El Projecte de Convivència recull i detalla el marc teòric i el marc pràctic que seguim per tal d’aconseguir un desenvolupament emocional i de benestar dels nens i nenes de l’escola.

Projecte Lingüístic de Centre (PLC)

Clica per accedir al document

 

 

En el Projecte Lingüístic de Centre (PLC) es recull el context sociolingüístic de l’escola i el treball d’aquest àmbit en  les tres llengües: català, castellà i anglès. Es detallen actuacions i distribució horària.

Estratègia Digital de Centre

Normes d'Organització i Funcionament

Estratègia Digital de Centre

Clica per accedir al document

En la Diagnosi de l’Estratratègia Digital de Centre es recullen totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. 

Les NOFC es recullen les normes d’actuació de l’escola.

Projecte de direcció

El Projecte de Direcció té vigència del curs  2021 al 2025. 

Pla de comunicació

Pla de comunicació

Pla de comunicació

El Pla de Comunicació recull els diferents canals comunicatius amb tota la comunitat educativa.